Uitslagen 2023

DEELNAMEREGLEMENT ZEVENHEUVELENHIKE 2023

ARTIKEL 1. DEFINITIES

IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:
1.1. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. Waar gesproken wordt van Deelnemer geldt (m/v).
1.2. Evenement: de door de Stichting Zevenheuvelenloop te organiseren Zevenheuvelenhike, een recreatief wandelevenement.
1.3. Organisatie: Stichting Zevenheuvelenloop.

ARTIKEL 2. DEELNAME

2.1. De deelnemer gaat met inschrijving akkoord met het reglement en verklaart het reglement te hebben gelezen en te begrijpen.
2.2. Inschrijving voor het Evenement geschiedt op basis van vrijwilligheid en is persoonsgebonden. Het door de Organisatie verstrekte startnummer is niet overdraagbaar, tenzij dit gebeurt op een door de Organisatie aan te wijzen manier. 
2.3. De Deelnemer mag alleen dan aan het Evenement deelnemen en aan Deelnemer wordt alleen een startbewijs verstrekt, indien hij bij het aangeschafte ticket alle benodigde gegevens volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
2.4. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit de wandeltocht te halen indien deze zich niet houdt aan dit Reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
2.5. Instructies van de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
2.6. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is.
2.7. Deelnemer dient zelf voor een beker of fles te zorgen t.b.v. drankconsumptie.
2.8. Het is niet toegestaan te hardlopen of snelwandelen tijdens de hike.
2.9. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel deel te nemen aan het evenement. Het is ook niet toegestaan dieren, uitgezonderd een aangelijnde hond, mee te nemen. Het is Deelnemer niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, tenzij met toestemming van de Organisatie.
2.10. Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler etc.
2.11. Voor de Deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, gelden de annuleringvoorwaarden die op de website van de Organisatie gepubliceerd staan.
2.12. De deelnemer heeft buiten de gevallen waar de annuleringsregeling in voorziet geen recht op restitutie of vermindering van het betaalde inschrijfgeld, ook niet indien hij om wat voor reden dan ook niet aan het evenement deelneemt of van (verdere) deelname door de organisatie wordt uitgesloten.
2.13. Indien de Organisatie gehouden is het Evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten, of de route op bepaalde delen te wijzigen of in te korten, vanwege een reden die haar niet kan worden toegerekend, dan is sprake van overmacht. Onder Overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: afgelasting waardoor het Evenement niet door kan gaan, gestaakt wordt of wordt ingekort vanwege: weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, verstoring van digitale infrastructuur, het intrekken van de vergunning van overheidswege, epidemieën en pandemieën. In dat geval is de Organisatie gerechtigd om de door haar in het kader van het Evenement reeds gemaakte kosten te verrekenen met het inschrijfgeld.

ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelnemer neemt vrijwillig deel en op eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel of overlijden van de deelnemer.
3.2. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
3.3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.

ARTIKEL 4. LIMIET

4.1. De finish van de Zevenheuvelenhike sluit om 17:00 uur.
4.2.  Achter de laatste Deelnemer (die binnen de tijdslimiet loopt), loopt een slotloper.
4.3. Een deelnemer die zich achter de slotloper bevindt, heeft de limiet overschreden en wordt om die reden uit de wandeltocht gehaald.  
4.4. Nadat de politie en de slotloper is gepasseerd worden de speciale verkeersmaatregelen opgeheven en geldt artikel 2.7 van dit regelement.

ARTIKEL 5. ALGEMEEN

5.1. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproute vanaf bushaltes en parkeerplaatsen naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten.
5.2. Van de Deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
5.3. De Organisatie hanteert een privacyreglement waarin is opgenomen welke gegevens van de Deelnemer door de Organisatie verwerkt worden. Door inschrijving verklaart de Deelnemer zich tevens akkoord met de toepasselijkheid van dit privacyreglement en geeft hij toestemming tot het verwerken van de door de Deelnemer verstrekte gegevens door de Organisatie. 
5.4. De gegevens van de Deelnemer worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. De Deelnemer die dit wenst, kan dit schriftelijk, via e-mail of via de inschrijving kenbaar maken. 
5.5. De Organisatie heeft een fotografiebedrijf en bedrijf dat video-opnames maakt de opdracht gegeven alle deelnemers tijdens het evenement te fotograferen en te filmen op het parcours. Iedereen kan in de week na het evenement persoonlijke foto’s zonder extra kosten downloaden. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze..
5.6. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
5.7 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.